Hitta er barnförsäkring

Barnförsäkringar ger en extra trygghet och ett förstärkt skydd när barnet drabbas av en olyckshändelse utanför skoltid och när ett barn blir allvarligt sjukt. Med en barnförsäkring kan en vårdnadshavare ta hand om barnet utan att lida ekonomisk skada. Det är en av de stora fördelarna med att ha en barnförsäkring, men det finns fler. I den här guiden kommer vi att gå igenom vad som gäller och vad du behöver tänka på om du funderar på att teckna en barnförsäkring.

Jämför försäkringar

Innan du tecknar en barnförsäkring är det smart att jämföra priser och villkor. Det kan du göra här!
Ansökningslänkarna är annonslänkar.

Så fungerar en barnförsäkring

En barnförsäkring gäller oftast fram till det att barnet fyllt 25 år. Vill man ha förlängt försäkringsskydd är det läge att istället teckna en olycksfallsförsäkring som har ett liknande innehåll, fast för vuxna. Observera att det finns försäkringsbolag som har 30 år som gräns för när en barnförsäkring upphör att gälla. Det kan alltså vara olika från försäkringsbolag till försäkringsbolag.

En barnförsäkring är ett avtal som gäller årsvis. Vanligtvis förnyas barnförsäkringen automatiskt men du kan avsluta försäkringen eller byta till ett annat försäkringsbolag när ett år har gått. Observera att försäkringsbolaget kan ändra priser och övriga villkor när avtalstiden har löpt ut.

Hur viktigt är det med barnförsäkring?

I Sverige finns det försäkringar som du måste ha och de som kan vara bra för vissa, men helt överflödiga för andra. Det finns även försäkringar som inte är obligatoriska men så bra att det är en stark rekommendation att ha dem. Exempelvis barnförsäkring, hemförsäkring och reseförsäkring hör alla till den tredje kategorin. Ditt barn bör helt enkelt vara försäkrat även om det inte är lag på att teckna en privat barnförsäkring.

Det här täcks av en barnförsäkring

En barnförsäkring gäller vid ett stort antal diagnoser och olycksfall. Exakt i vilka situationer du är berättigad till ersättning med en barnförsäkring skiljer sig dock en del mellan olika försäkringsbolag. Man kan säga att skyddet som en barnförsäkring ger kan delas in i tre olika delar:

 • Invaliditetsersättning
 • Vårdkostnadsersättning
 • Sjukersättning

Invaliditetsersättning

Invaliditetsersättningen träder i kraft om ditt barn drabbas av medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet blir så allvarligt sjukt eller skadat så att det påverkar barnets framtida möjligheter att komma ut i arbetslivet. Ersättning för medicinsk invaliditet kan betalas ut om ditt barn råkar ut för en bestående skada till följd av en händelse som berättigar till ersättning med barnförsäkring. 

Storleken på ersättningen varierar beroende på i vilken grad barnet kan anses ha blivit invalidiserat. Det avgörs utifrån tabeller. Om exempelvis ett ben amputeras i höjd med knät och barnet får bära protes räknas det som 12 % invalidisering. Hur hög invaliditetsersättning du vill kunna få bestämmer du själv. För en barnförsäkring med hög invaliditetsersättning betalar du helt enkelt en högre försäkringspremie. Det är vanligt att den maximala storleken på beloppet bestäms av antalet prisbasbelopp du väljer. En maximal ersättning på 500 000 kronor, alltså omkring 10 prisbasbelopp år 2020, är en relativt låg invaliditetsersättning.

Vårdkostnadsersättning

Vårdkostnadsersättningen betalas ut till en av barnets vårdnadshavare om barnet har ett långvarigt behov av vård som innebär att vårdnadshavaren inte kan arbeta som vanligt. Ersättningen betalas ut till dess att barnet fyllt 16, 18 eller 19 år. Det skiljer sig beroende på vilket försäkringsbolag som betalar ut ersättningen.

Sjukersättning

Om ett barn drabbas av sjukdom, och tillfrisknandet drar ut så mycket på tiden att det inte kan delta på ett normalt sätt i skola eller annan barnomsorg, kan det innebära att en förälder inte längre kan arbeta. Med en barnförsäkring kan en sjukersättning betalas ut. Ersättningen är skattepliktig och motsvarar försäkringskassans vårdbidrag, det vill säga strax under 10 000 kronor i månaden vid full ersättning. Vårdersättning kan även betalas ut för den vårdnadshavare som behöver vara hemma för vård av barn på halv- eller kvartstid.

Andra ersättningar som kan ingå i en barnförsäkring

Förutom de övergripande ersättningstyperna kan en barnförsäkring ge skydd i mer specifika situationer. Här är några exempel på skydd som ibland ingår i en barnförsäkring:

 • Diagnosersättning, ett engångsbelopp som betalas om barnet får en viss diagnos.
 • Ersättning vid sjukhusvistelse i form av ett belopp som betalas ut per dag då barnet vistas på sjukhus.
 • Ersättning vid ärrbildning och andra bestående utseendemässiga skador.
 • Krishjälp för både barn och vårdnadshavare under ett begränsat antal behandlingstillfällen hos till exempel en psykolog.

Kommunens barnförsäkring täcker främst olyckshändelser

När ditt barn går i skolan eller deltar i förskoleverksamhet är det försäkrat mot olyckshändelser men i regel inte vid sjukdom. Kommunförsäkringar kan också se olika ut från kommun till kommun, och det är inte alltid de gäller när ditt barn är ledigt. En privat barnförsäkring ger helt enkelt ett betydligt starkare och mer heltäckande skydd. Inte minst när ett barn inte kan komma ut i arbetslivet på grund av ett handikapp.

En hälsoförklaring ligger till grund för barnförsäkringen

När du ansöker om en barnförsäkring behöver du vanligtvis fylla i en hälsoförklaring, alltså svara på frågor om barnets hälsa. Det är viktigt att svara ärligt på frågorna eftersom du kan gå miste om ersättning ifall en utredning visar att barnet till exempel var sjukt innan barnförsäkringen beviljades och du inte uppgav detta. Det händer att försäkringsbolag går igenom journaler och gör en noggrann utredning innan pengar betalas ut. För att du ska kunna teckna en barnförsäkring behöver du i regel underteckna en fullmakt som ger försäkringsbolaget rätt att hämta in den typen av upplysningar.

Utifrån hälsoförklaringen tar försäkringsbolaget ställning till din förfrågan om att teckna en barnförsäkring hos dem. Följande utfall är möjliga:

 • Barnet beviljas en försäkring med normala villkor, det är det klart vanligaste utfallet
 • Ansökan om barnförsäkring avslås
 • Barnförsäkring medges, men med en eller flera undantagsklausuler
 • Ansökan beviljas, men med en förhöjd premie

Vanliga anledningar till avslag

 • Barnet är för tidigt fött
 • Barnet hade en låg vikt vid födsel
 • Det är ett adoptivbarn och mer svårbedömt för försäkringsbolaget
 • Barnet har ett medfött hjärtfel eller fel på andningsapparaten
 • Förlossningskomplikationer, till exempel syrebrist
 • Neuropsykiatrisk sjukdom
 • Problem med andningsorganen

Vad kan man göra om en barnförsäkring inte beviljas?

Finns det något man kan göra som vårdnadshavare om barnet inte kan försäkras? Det förekommer ju som sagt om barnet anses tillhöra en särskild riskgrupp. Det är dock fler än nio av tio av alla ansökningar om en barnförsäkring som beviljas, det är med andra ord mycket ovanligt att få avslag. En möjlighet i det läget är att helt enkelt ansöka om en barnförsäkring hos ett annat försäkringsbolag. Olika bolag kan bedöma risker på olika sätt. Ett annat alternativ kan vara att ansöka igen när barnet blivit lite äldre. Har det varit friskt ökar möjligheten att få teckna en barnförsäkring.

Även om det alltså finns en viss risk för att du inte kan teckna en barnförsäkring ska det sägas att trenden går mot att allt fler beviljas. Tidigare var till exempel för tidig födsel en större faktor än det är idag, när kunskapen om för tidigt födda barn har ökat. Om du väljer att teckna en enklare barnförsäkring brukar du inte ens behöva göra en hälsoförklaring, utan det är enbart när du vill ha en barnförsäkring med ett mer heltäckande skydd som bolaget gör en individuell prövning.

När gäller inte barnförsäkringen?

Med en barnförsäkring får du skydd mot mycket av det som kan drabba ditt barn. Försäkringsbolagen kan dock ha vissa reservationer som innebär att ersättning inte alltid betalas ut. Vilka reservationerna är ska framgå tydligt av försäkringsavtalet och det är viktigt att du sätter dig in i detta innan du tecknar en barnförsäkring. Här är några situationer då du inte kan räkna med att få ersättning trots att du har en barnförsäkring:

 • Vid medfödda sjukdomar som ADHD, CP-skada eller epilepsi
 • Då barnet lider av allvarliga sjukdomar som upptäcktes innan försäkringen tecknades
 • Vid skador orsakade av force majeure som krig, naturkatastrofer och allvarliga terrorhandlingar

Bekymrar det dig att ett försäkringsbolag som du tycker verkar bra i övrigt har reservationer när det gäller en eller flera sjukdomar som du gärna vill försäkra barnet mot? Hos flera försäkringsbolag kan du välja att lägga till skydd mot just den eller de sjukdomarna mot en extra kostnad. Det finns alltså tilläggsförsäkringar att teckna hos vissa bolag.

Viktigt att tänka på vid val av barnförsäkring 

Det faktum att det finns många försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringar av olika typer innebär att du har goda möjligheter att välja en försäkring som passar i er familj. Här följer några punkter som kan vara till hjälp när du jämför olika barnförsäkringar med varandra:

 • När du tecknar en barnförsäkring är det viktigt att jämföra vad du får betala hos olika försäkringsbolag i relation till försäkringsbeloppet.
 • Vilka undantag har olika barnförsäkringar? En sjukdom som inte berättigar till ersättning hos ett försäkringsbolag kan göra det hos ett annat.
 • Ta reda på vad som täcks av din kommuns försäkring och bedöm om du behöver en privat barnförsäkring som komplement.
 • Tänk på att en barnförsäkring inte kan tecknas i efterhand ifall ditt barn skulle bli sjukt eller råka ut för en allvarlig olycka.

Hur mycket kostar en barnförsäkring?

Det är svårt att fastslå vad en barnförsäkring kostar eftersom det beror mycket på vilket ersättningsbelopp du väljer att den ska gälla för. Även hälsoprövningen och framförallt ditt val av försäkringsbolag påverkar storleken på den premie du betalar varje månad. Som ett riktmärke kan man säga att en billig barnförsäkring kostar omkring 800 kronor om året. Med en stor barnförsäkring på ett högre ersättningsbelopp kan årspremien hamna strax över 3 000 kronor. Det är med andra ord förhållandevis billigt att försäkra sina barn. En barnförsäkring kostar mindre än till exempel en normal bilförsäkring – samtidigt som den gäller det viktigaste du har.

Många försäkringsbolag erbjuder barnförsäkringar i flera nivåer där skyddet och även kostnaden varierar beroende på vilken nivå du väljer. En stor barnförsäkring kan då innebära att ett större engångsbelopp betalas ut om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom. Detta till skillnad från en grundläggande barnförsäkring. Ersättningsnivån i anslutning till akutsjukvård är en annan sak som kan variera lite beroende på vilken barnförsäkring du väljer.

Du kan ofta få rabatt när du tecknar en barnförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder sänkt premie under hela första året. Har du valt att teckna ett flertal försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag kan det också innebära att du får ett bättre pris.

När ska man teckna en barnförsäkring?

Om du tycker att det här med barnförsäkring är en bra idé vill du förmodligen teckna den så fort som möjligt så att du inte är utan skydd. Det går dock att teckna en barnförsäkring ända fram till dess att barnet fyller 18 år. Du behöver faktiskt inte ens vänta tills barnet är fött utan det finns försäkringsbolag som erbjuder dig att teckna en barnförsäkring redan under graviditeten. En anledning till att inte vänta för länge är att det är svårare att få en barnförsäkring om barnet visat sig ha medfödda sjukdomar. Möjligheten att få ut ersättning är större om du tecknat en barnförsäkring innan eventuella sjukdomar har upptäckts.

Alternativ till att teckna en barnförsäkring

En graviditetsförsäkring är i första hand ett skydd för mamman men den gäller även barnet under de första månaderna. Ett annat alternativ till att teckna en barnförsäkring kan vara att medförsäkra barnet om din arbetsgivare ger dig en gruppförsäkring. En sådan försäkring kan tecknas utan att du behöver fylla i en hälsodeklaration.

Sammanfattning

Om ditt barn inte redan har ett bra försäkringsskydd via kommunen är det viktigt att teckna en privat barnförsäkring. Det är en relativt billig försäkring som verkligen kan förändra livet till det bättre om olyckan är framme eller om ditt barn blir allvarligt sjukt. Inte minst ger försäkringen dig som vårdnadshavare en möjlighet att få ersättning medan du tar hand om ditt barn.

Barnförsäkringar kan verka komplicerade då det är många faktorer som avgör priset samtidigt som försäkringsbolagen har reservationer för när försäkringen inte gäller. Sätt dig in i vad som gäller för de barnförsäkringar du jämför och tänk igenom vilket försäkringsskydd du anser att du och ditt barn behöver.

Utgivare

Barnförsakring.se drivs av Productical AB, med säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 559134-3800

Kontaktinformation

Om du har frågor, förslag, eller behöver komma i kontakt med oss av någon annan anledning så ber vi dig maila oss på hej@barnförsakring.se